Zgłoszenie do urzędu o przyjęciu ucznia

plik do pobrania w pdf i doc

Zgłoszenie do  urzędu o przyjęciu ucznia

 

 

 

....................,dn. .....................................

............................................

(Pieczęć   zakładu )

Do

Burmistrza /  Wójta*

Urzędu   Gminy

w .......................

Zgodnie  z  paragrafem 1 ust. 1 pkt  3  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia

21  marca   2005r.    zmieniającego    rozporządzenie   w   sprawie   przygotowania    zawodowego

młodocianych  i  ich  wynagradzania   ( Dz. U. Nr 53  poz.  472 ), informuję, że  uczeń

...........................................................................................................................................................................

urodzony  dn..........................w.............................zamieszkały....................................................................

..............................................................................................................................................................................

odbywa u mnie  naukę  rzemiosła ..................................................................................................................

w  okresie  od  dnia ...............................................do  dnia ..............................................................................

na  podstawie  umowy  o  praktyczną  naukę  zawodu , zarejestrowaną  w  Cechu Rzemiosł Różnych

i Małej  Przedsiębiorczości  w  Oleśnie , pod  nr ...................... .


Załączniki :

1)    Kserokopia   umowy o pracę

w  celu  przygotowania                                                       ...........................................................

zawodowego .                                                                             ( Podpis  pracodawcy )


* niepotrzebne  skreślić