Zaświadczenie o ukończeniu nauki

plik do pobrania w pdf i doc

Zaświadczenie o  ukończeniu  nauki

 

 

....................................dnia .........................20........r.

......................................................

Zaświadczenie  ukończenia   nauki

Niniejszym zaświadcza  się, że ................................................................................................

ur. dnia .........................19....r.  w ............................................................................................

zamieszkały  w  ........................................................................................................................

odbył  u  mnie  naukę  rzemiosła .............................................................................................

( nazwa   zawodu  i  specjalności)

w okresie  od  dnia ............................................ do  dnia .........................................................

na  podstawie  umowy  o  naukę  zarejestrowanej  w  Cechu  Rzemiosł  Różnych   i  Małej

Przedsiębiorczości  w  Oleśnie  ,   nr   umowy . .........................  .


................................................................

Czytelny    podpis   szkolącego

 

Cech  Rzemiosł  Różnych  i  Małej  Przedsiębiorczości  w  Oleśnie  potwierdza   zgodność  danych

zawartych  w  niniejszym   zaświadczeniu.