Zaświadczenie do ZSZ o przyjęciu na praktykę

plik do pobrania w pdf i doc

Zaświadczenie  do ZSZ o przyjęciu na praktykę

 

 


…………………,dn. ...............

...............................................

(pieczątka    zakładu)

 

 

Z  A  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

 


Zaświadczam ,że  z  dniem  01.09.20.…r. przyjmę na  praktyczną  naukę  zawodu

ucznia ..................................................................................................................................

urodzonego dnia .........................................w ..................................................................

zamieszkałego.....................................................................................................................

w  zawodzie  ..................................................................................................................... .

 

................................................

(podpis mistrza)