ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

I  MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W OLEŚNIE

1. Udzielamy  informacji  jak  założyć  nową  firmę  i  rozpocząć  działalność gospodarczą.

2. Doradzamy  w  sprawach  związanych  z  zatrudnieniem  pracowników  i uczniów.

3. Sporządzamy  i  rejestrujemy    umowy  o  pracę  w  celu  przygotowania zawodowego lub przyuczenia  do

wykonywania określonej pracy.

4. Sporządzamy  wnioski  o  refundację  kosztów  kształcenia  uczniów młodocianych.

5. Wypłacamy  należne  refundacje  pracodawcą.

6. Sporzadzamy wnioski o wypłatę dofinansowania z tytulu wyszkolenia uczni.

7. Prowadzimy  „Ośrodek  Szkolenia  Rzemiosła”,  który  organizuje  różnego  rodzaju  kursy i  szkolenia , takie

jak:

- kursy  przygotowawcze   do  egzaminów  czeladniczych  i  mistrzowskich,

- szkolenia  bhp  dla  pracodawców, pracowników  i  uczniów  zatrudnionych w  zakładach  rzemieślniczych,

- kursy  pedagogiczne  dla  Instruktorów  praktycznej  nauki  zawodu.

8. Reprezentujemy  interesy  członków  Cechu  wobec  terenowych  organów administracji  samorządowej  i

państwowej.

9. Współpracujemy  ze  Szkołami  Zawodowymi,  Ochotniczymi  Hufcami Pracy, Powiatowymi  Urzędami  Pracy,

Urzędami Gmin.

10. Pośredniczymy   w  kontaktach  z  Izbą  Rzemieślniczą  w  Opolu.

11. Udzielamy  informacji  na  temat  egzaminów  czeladniczych  i mistrzowskich  oraz   kompletujemy   wnioski o

dopuszczenie do egzaminów.