Wniosek na egzamin

plik do pobrania w pdf i doc

WNIOSEK  O  DOPUSZCZENIE  DO  EGZAMINU

 

........................................................................                                         Opłata.................................

( Imię   i  naziwsko)

 

.........................................................................                                         Dowód  wpłaty......................

( Adtes   zamieszkania )

 

.........................................................................                                         Dnia....................................

( Kod  pocztowy)

 

........................................................................

(   PESEL )

 

........................................................................

( Telefon)

........................................................................

(e- mail)

IZBA   RZEMIEŚLNICZA   W  OPOLU

Proszę  o  dopuszczenie  do  egzaminu   mistrzowskiego,czeladniczego ,sprawdzającego, poprawkowego

w  zawodzie ....................................................................................................................................................

 

 

Załączam :

1. Zaświadczenie  ukończenia  nauki  praktycznej  zawodu, potwierdzone  przez  Cech  wraz   z  kopią

umowy  o  pracę  w  celu  nauki  zawodu.

2. Świadectwo  ukończenia   szkoły  zawodowej / gimnazjum.(ksero)

3. Świadectwo   czeladnicze  lub  równorzędny  dowód  kwalifikacji ( dot. egzaminu  mistrzowskiego).

4. Zaświadczenie  stwierdzające   wymagany   okres   pracy.

5. Zaświadczenie   ukończenia  kursu  przygotowującego   do   egzaminu.

6. 1 zdjęcie  (kolorowe)  o  wymiarach  37 x 52 mm.

7. Ksero  dowodu  wpłaty.

 

...............................................dnia ...................................               ..........................................................

(Podpis  kandydata)

 

Wyciąg  z   dowodu   osobistego

Seria ............  numer ..........................................  wydany  przez ..................................................................

Pani/Pan  .........................................................................................................................................................

Ur. dnia ......................................................... w .............................................................................................

Imiona  rodziców ............................................................................................................................................

stwierdzam   zgodność     z  dowodem  osobistym

.....................................................................

( Podpis  upoważnionego   pracownika   Izby  Rzemieslniczej  )

Dnia..........................................................

________________________________________________________________________________________________

Wniosek  Wydziału  Oświaty:  dopuścić   (nie dopuścić)    do     egzaminu     czeladniczego /  mistrzowskiego*

.........................................................................................................................................................................

 

.................................................                                                        ..................................................

Data                                                                                                           Podpis

Dyrektor  Izby  Rzemieślniczej dopuścić   (nie dopuścić )  do  egzaminu  czeladniczego / mistrzowskiego*

 

..................................................                                                        ......................................................

Data                                                                                                           Podpis

* -niepotrzebne  skreślić