INFORMACJE   DOTYCZĄCE   REFUNDACJI


Pracodawca, który  zatrudnia  pracowników  młodocianych  w  celu  przygotowania  zawodowego,  może  uzyskać refundację   wypłaconych  wynagrodzeń    oraz  opłaconych  od  tych  wynagrodzeń  składek  na  ubezpieczenie  społeczne. Warunkiem  otrzymania  refundacji   jest  wystąpienie  z  wnioskiem  do   Ochotniczego  Hufca  Pracy  - o  zawarcie umowy  dotyczącej  refundowania  pracodawcy    kosztów  zatrudnienia  uczniów  młodocianych.  Wniosek  należy złożyć  przed  dniem  zawarcia  umowy  o  pracę w  celu  przygotowania  zawodowego.  Po  otrzymaniu  umowy można  ubiegać  się  o  refundację.

Cech  Rzemiosł  Różnych  i  M.P.   w  Oleśnie   pośredniczy  w  składaniu  wniosków  o  zawarcie  umowy  o  refundację oraz  wniosków  o  dokonanie  refundacji.  W   tym  celu   współpracujemy   z  Ochotniczym  Hufcem  Pracy - Centrum  Edukacji  i  Pracy  Młodzieży   w  Opolu.

Refundacje  kosztów   zatrudnienia  pracowników  młodocianych    odbywa  się  kwartalnie  ,  na  podstawie  złożonych przez  pracodawców   dokumentów   t.j.  Deklaracji  ZUS  DRA,   potwierdzenia   wpłaty  składki  na  ubezpieczenie społeczne  oraz  list  płac.   Wypłata   refundacji   jest   w    formie  przelewu   na  konto  pracodawcy. Na  podstawie  złożonej   zgody  przez  rzemieślnika   ,  Cech  potrąca   z  refundacji  opłatę  manipulacyjną  oraz składkę   członkowską.      

Szczegółowych   informacji   na  temat  refundacji   udziela  Opolska  Komenda  Wojewódzka  OHP - Centrum  Edukacji  i  Pracy  Młodzieży  45 – 071  Opole  ul. Armii  Krajowej  4 tel . 77 456 00 23 ,  77  456 00  40.

strona :  http://www.opolska.ohp.pl/refundacja