Podanie o skrócenie-przedłużenie nauki zawodu

plik do pobrania w pdf i doc

Podanie o skrócenie - przedłużenie nauki zawodu

 

 

 

Dane ucznia :                                                                                    Dnia .............................................

...............................................

...............................................

Dane mistrza :                                                                                                Izba Rzemieślnicza

..............................................                                                                           w Opolu

.............................................

Nr umowy ...........................

P O D A N I E

Zwracam się z prośbą o skrócenie / przedłużenie* umowy o pracę w celu przygotowania

zawodowego w rzemiośle......................................o  ......... miesięcy, tj. do dnia ..................................

Powód ** :

  • Ubiegam się o przyjęcie do technikum,
  • Powołano mnie do służby wojskowej,
  • Nie otrzymałem promocji do następnej klasy (należy dołączyć zaświadczenie ZSZ potwierdzające naukę).
  • Długotrwała choroba
  • Inne ......................................................................................................................................................

Oświadczenie w przypadku skrócenia umowy

Jednocześnie oświadczam, że sprostam wymaganiom stawianym kandydatom do egzaminu czeladniczego i posiadam wystarczające umiejętności praktyczne w zawodzie ...........................................

Oświadczenie w przypadku przedłużenia umowy

Jednocześnie oświadczam, że potrzebuje jeszcze czasu na dobre opanowanie praktycznych umiejętności w zawodzie ..................................................................................................................................................................................................................                                                                          ...............................................

/pieczęć i podpis mistrza szkolącego/                                                                    /podpis ucznia/

Potwierdzenie Cechu dotyczy umowy.