Kwestionariusz osobowy ucznia

plik do pobrania w pdf i doc

Kwestionariusz   osobowy  ucznia

 

 

 

KWESTINARIUSZ   OSOBOWY

DLA   UCZNIA  UBIEGAJĄCEGO  SIĘ

O  PRAKTYKĘ   ZAWODOWĄ


1. Nazwisko  i  imię  ucznia

2. Data urodzenia

3. Miejsce urodzenia

4. Adres  zamieszkania :

miejscowość  ...............................................................................

ulica : ....................................................................... nr ............

poczta : ......................................................................................

Nr telefonu  domowego .............................................. Nr komórki ...............................................

5. Nr  PESEL

6. Imię  matki

7. Imię  ojca

8. Miejscowość   szkoły  zawodowej  do  której  będzie  uczęszczał  uczeń

Podpis  ucznia : .......................................................

Miejscowość ..........................................., data  wypełnienia  ......................................................