INFORMACJA   DLA    RZEMIEŚLNIKÓW   SZKOLĄCYCH  UCZNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uprawnienia   do  szkolenia   uczniów, które  musi   posiadać 

    pracodawca  lub osoba zatrudniona u pracodawcy :


a) Kwalifikacje   zawodowe  :  - tytuł  mistrza  w  zawodzie  w  którym 

     będą  nauczać:

 - ukończone  technikum  oraz  3  letni  staż  pracy w  zawodzie;

 - ukończone  liceum zawodowe  i tytuł  robotnika  wykwalifikowanego 

   oraz 4  letni  staż  pracy, nabyty  po  uzyskaniu  tytułu;

 - ukończone  liceum  ogólnokształcące, techniczne lub profilowane,

   średnie studium  zawodowe  i  tyt. robotnika  wykwalifikowanego 

   oraz  6 letni staż  pracy  w  zawodzie; 

 - ukończone  studia  wyższe  na  kierunku  odpowiednim  dla  zawodu

   oraz 3  letni  staż  pracy  nabyty  po  uzyskaniu  dyplomu  lub

   ukończone  studia wyższe na  innym kierunku  oraz  6  letni  staż   w 

   zawodzie, którego będą nauczać;

b) Kwalifikacje pedagogiczne  -  ukończony  kurs  pedagogiczny   dla

     instruktorów  praktycznej  nauki  zawodu lub  przygotowanie

     pedagogiczne   wymagane  od  nauczycieli.

2. Zawieranie  i  rozwiązywanie    umów  o  pracę  w  celu

    przygotowania  zawodowego:

 -  umowy  można  zawierać  z  uczniami  młodocianymi, czyli osobami 

    które  ukończyły 16 lat a nie przekroczyły 18 lat;

 -  młodociany powinien  mieć  ukończone  gimnazjum;

 - przed  dniem  zawarcia  umowy  pracodawca  kieruje  młodocianego

   na  badania  lekarskie;

 - rzemieślnik  zrzeszony  w  Cechu  zawiera  umowy  o  naukę   za 

   pośrednictwem  Cechu;

 - rozwiązać  umowę  można  zgodnie  z  Kodeksem  Pracy, przez 

   wypowiedzenie  lub  porozumienie  stron;

 - czas  pracy  młodocianego  w  wieku  do  16  lat  wynosi  6 godz.  a w

   wieku powyżej 16 lat  8 godz. na  dobę;


3. Obowiązki  pracodawcy :

 -  zwolnić  młodocianego  od  pracy   na  czas  potrzebny  do  wzięcia

    udziału  w  zajęciach  szkolnych;

 -  kierować  młodocianego  na  badania lekarskie  i  pokrywać  koszt

    tych  badań;

 -  zaopatrzyć  młodocianego  w  odzież  ochronną  i  roboczą, środki

    ochrony  osobistej;

 -  pokryć  koszty  egzaminu, zdawanego  przez  młodocianego  w

    pierwszym  wyznaczonym  termie.