Informacja o rozwiązaniu umowy

plik do pobrania w pdf i doc

Informacja o rozwiązaniu  umowy

 

 

..............................dn................................

...................................................

(pieczęć   zakładu)

DO    CECHU  RZEMIOSŁ  RÓŻNYCH

I   MAŁEJ   PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W  OLEŚNIE

 


Informuję, że   z  dniem  ................................  została  rozwiązana

umowa  o  pracę  w  celu  przygotowania  zawodowego  zawarta  z  uczniem

...........................................................................................    z    powodu

........................................................................................................................... .

 

 

............................................

( podpis )

 


WYPEŁNIA   BIURO   CECHU  :

1. Rejestr  umów

2. Kartoteka  mistrza

3. Kartoteka  ucznia

4. Program Mistrz

5. Rejestr  refundacji

6. Rejestr   umów  rozwiąznych

Rozwiązano  umowę  nr ....................................

Zatwierdzono                   ...................................